สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม
พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๓๖ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
พ.ต.อ.วีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๓ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๐๓ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาแก
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๘๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน์ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๘๒ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
พ.ต.อ.สมชาย พิมพ์ชู เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๖๔ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรบ้านแพง
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๕ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๗ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๘ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรเรณูนคร
พ.ต.อ.เอกชัย นาถึง เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๙ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า
พ.ต.อ.ณรงค์ พุ่มสาหร่าย เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๑ นาย
 
 
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๖ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๗ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาทม
พ.ต.อ.วิเศษ ชัยสงคราม เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรวังยาง
พ.ต.อ.สุชาติ พยัคฆ์มะเริง เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๗ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๔ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
พ.ต.อ.อนาวิล ภู่เงิน เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา
พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๖ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรพระซอง
พ.ต.ท.มนัส อัดโดดดร เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๗ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ
พ.ต.ท.มนตรี ฉิมพาลี เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๙ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหนองฮี
พ.ต.ท.ชลอ ยอดเงิน เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๕ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรกุตาไก้
พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ รอดจันทร์ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๕ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาโดน
พ.ต.ต.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๗ นาย
2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503
web master : [email protected]