สถานีตำรวจภูธรกุตาไก้
5 ม.10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042578318
เบอร์โทรสาร 042578318
สถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน
169/30 ม.5 ถ.ศรีเมือง ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042581323
เบอร์โทรสาร 042581323
สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
20 ม.6 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042540335
เบอร์โทรสาร 042540335
สถานีตำรวจภูธรนาแก
192 ม.4 ถ.มัธยมจันทร์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042571256
เบอร์โทรสาร 042571256
สถานีตำรวจภูธรนาโดน
70 ม.7 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โคกหินแห่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 042579626
เบอร์โทรสาร 042579626
สถานีตำรวจภูธรนาทม
123 ม.4 ถ.นาพระชัย-ห้วยคอม ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
เบอร์โทรศัพท์ 042519191
เบอร์โทรสาร 042519191
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า
ม.5 ถ.นาหว้า-ศรีสงคราม ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
เบอร์โทรศัพท์ 042597086
เบอร์โทรสาร 042597086
สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
184 ม.10 ถ.ชยางกูร ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042052144
เบอร์โทรสาร 042052144
สถานีตำรวจภูธรบ้านแพง
4 ม.5 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
เบอร์โทรศัพท์ 042591252
เบอร์โทรสาร 042591252
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก
113 ม.2 ถ.ปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042589045
เบอร์โทรสาร 042589045
สถานีตำรวจภูธรพระซอง
223 ม.12 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042583131
เบอร์โทรสาร 042583131
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์
580 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 042595097
เบอร์โทรสาร 042595097
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม
222 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511266
เบอร์โทรสาร 042511266
สถานีตำรวจเรณูนคร
105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 042579449
เบอร์โทรสาร 042579449


สถานีตำรวจภูธรวังยาง
130 ม.1 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042577010
เบอร์โทรสาร 042577010
สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
68 ม.8 ถ.ศรีสงคราม-ท่าแร่ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042599177
เบอร์โทรสาร 042599177
สถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ
80 ถ.สกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042061488
เบอร์โทรสาร 042061488
สถานีตำรวจภูธรหนองฮี
222 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042585070
เบอร์โทรสาร 042585070


สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา
100 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042530854
เบอร์โทรสาร 042530854