สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์
พันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ จันทร์ศรี เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๖ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๗ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาทม
พันตำรวจเอกวิเศษ ชัยสงคราม เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรวังยาง
พันตำรวจเอกสุชาติ พยัคฆ์มะเริง เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๗ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๔ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
พันตำรวจเอกอนาวิล ภู่เงิน เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา
พันตำรวจโทยุทธกร วงเวียน เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๖ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรพระซอง
พันตำรวจโทมนัส อัดโดดดร เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๗ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ
พันตำรวจโทมนตรี ฉิมพาลี เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๙ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรหนองฮี
พันตำรวจโทชลอ ยอดเงิน เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๕ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรกุตาไก้
พันตำรวจโทเสฏฐวุฒิ รอดจันทร์ เป็นหัวหน้าสถาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๕ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาโดน
พันตำรวจตรีเอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๗ นาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503
web master : naratip_yoyae@hotmail.com
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม
พันตำรวจเอกสมนึก มิควาฬ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๓๖ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
พันตำรวจเอกวีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๓ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๐๓ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาแก
พันตำรวจเอกเพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๘๐ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน
พันตำรวจเอกชูศักดิ์ ถาวรพจน์ เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๘๒ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
พันตำรวจเอกสมชาย พิมพ์ชู เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๖๔ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรบ้านแพง
พันตำรวจเอกศักดิ์ชาย สาดมะเริง เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๑ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๕ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก
พันตำรวจเอกประสิทธิ์ จำปาทุม เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๗ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๓๘ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรเรณูนคร
พันตำรวจเอกเอกชัย นาถึง เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๑๐ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๙ นาย
 
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า
พันตำรวจเอกณรงค์ พุ่มสาหร่าย เป็นหัวหน้าสถานี
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๘ นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๑ นาย